STX Stallion U 500

STX Stallion U 500

SKU: 0005
$95.00Price
STX Stallion U 500 with StringKing 2s mesh, legal for all play